Regulamin

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania sklepu internetowego: https://larumi-fabrics.com (zwanego dalej: „Sklepem”) prowadzonego przez i stanowiącego własność Larumi Galina Sokolova z siedzibą: ul. Bratysławska 2C76, 31-201 Kraków NIP: 9452226262; REGON: 382812503
 2. Sklep internetowy umożliwia przeglądanie za pośrednictwem sieci Internet, znajdujących się w sprzedaży towarów oraz składanie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej, zamówień na towary oferowane w Sklepie.
 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Każdy Klient Sklepu internetowego https://larumi-fabrics.com ma prawo do utworzenia własnego Konta Klienta i bezpłatnej rejestracji. Czynności te nie są konieczne do złożenia zamówienia. W trakcie powyższych czynności, klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jak również potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Odbywa się to po przez zaznaczenie odpowiednich pól formularza w trakcie procesu rejestracji.
 5. Wszystkie dane podane przez Klienta w procesie rejestracji są gromadzone przez larumi-fabrics.com, a pełna informacja na ten temat ujęta jest w rozmieszczonej na stronie głównej Sklepu Polityce Prywatności.
 6. Niniejszy Regulamin zamieszczony jest na stronie głównej Sklepu. 
 7. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej Sklepu https://larumi-fabrics.com do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.

II ZAMÓWIENIA

 1. Po dokonaniu rejestracji Klient może złożyć zamówienie zarówno za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, jak i poczty elektronicznej w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Złożone zamówienia, trafiają do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu jego złożenia.
 2. Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego a w szczególności adresu e-mail i numeru telefonu.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie Rejestracji zwrotnym e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Klient odpowiada za prawidłowość podanych danych. Larumi-fabrics.com nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego wypełnienia formularza. Numer telefonu oraz adres e-mail zostaną również udostępnione firmie spedycyjnej realizującej przesyłkę, w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w przypadku wystąpienia trudności z jej dostarczeniem
 5. Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu odbywa się w następujący sposób: Klient ustala koszyk zakupowy wybierając towary z oferty Sklepu przez kliknięcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA. Gdy wszystkie pożądane towary znajdują się w koszyku, klient zatwierdza wybrany asortyment przyciskiem ZAMAWIAM. Dalej po wyborze metody płatności, wysyłki oraz dokumentu potwierdzającego transakcję (paragon, faktura) klient opłaca zamówienie klikając przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ Potwierdzenie zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta. Tym samym larumi-fabrics.com przyjmuje ofertę Klienta o której mowa w punkcie 3 rozdziału POSTANOWIENIA OGÓLNE i zawiera z Klientem umowę sprzedaży na warunkach jak w złożonym zamówieniu i w oparciu o niniejszy Regulamin. 
 6. Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu odbywa się w następujący sposób: Po otrzymaniu od Klienta zamówienia drogą e-mailową, larumi-fabrics.com przesyła Klientowi zwrotną wiadomość, podając wszelkie niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży informacje: cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności sposób i warunki dostawy wraz z pytaniem o formę dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji.
 7. Zamówione towary zostaną dostarczone przesyłką kurierską a koszty będą wyraźnie wskazane zarówno w procesie składania zamówienia jak i w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 8. Zmiana lub anulowanie zamówienia jest możliwe pod warunkiem, że nie zostało ono już przekazane do firmy spedycyjnej.

III PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatności za zakupione towary mogą odbywać się na różne sposoby.
 2. Za pośrednictwem platformy Pay U  S.A., PayPal lub systemu BLIK.
 3. Bezpośrednim przelewem na konto Larumi Galina Sokolova w Alior Bank S.A. Numer konta:
  • 39 2490 0005 0000 4000 3707 2642 W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia
 4. Gotówką w salonie sprzedaży pod adresem:
  • ul. św. Filipa 5; 31-150 Kraków; odbiór osobisty może mieć miejsce wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu odbioru
 5. Dostawy towarów Larumi dokonywane są przez firmę kurierską INPOST. 
 6. Standardowy koszt dostawy na terenie Polski wynosi 20,00 pln. Możliwe są dodatkowe funkcjonalności wysyłek, jeśli są one przewidziane w zakresie serwisu danego spedytora.
 7. Potwierdzenie nadania przesyłki wraz z numerem umożliwiającym jej śledzenie wysyłane jest do klienta niezwłocznie po nadaniu.
 8. Przesyłki dostarczane są w terminach i na warunkach doręczeń ustalonych przez daną firmę kurierską. Możliwe są dodatkowe funkcjonalności wysyłek, za dodatkową opłatą, jeśli są one przewidziane w zakresie serwisu danego spedytora
 9. Koszt i warunki dostawy przesyłek zagranicznych różnią się od regularnych kosztów przesyłek krajowych.
 10. Larumi nie niesie odpowiedzialności za brak dostawy lub jej opóźnienie spowodowane wskazaniem przez klienta błędnych lub niepełnych danych teleadresowych.

IV REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Larumi zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialne przed klientem z tytułu rękojmi, jeśli towar taką wadę posiada.
 2. Klient ma prawo do reklamacji zakupionego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową sprzedaży.
 3. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży należy kierować telefonicznie, listownie lub e-mailem w adres Larumi Galina Sokolova
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, należy zgłaszać kurierowi w momencie przyjęcia. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i sporządzenie protokołu uszkodzeń jest niezbędne do uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzeń powstałych w transporcie.
 5. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru, odstąpić od niej informując o przyczynie odstąpienia Larumi Galina Sokolova telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem e-mail.
 6. Larumi Galina Sokolova ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy Larumi Galina Sokolova nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient odstępujący od umowy ponosi koszty powrotnej wysyłki towaru. Towar powinien zostać opakowany w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie.
 8. Wraz ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest dostarczyć oryginał dokumentu zakupu lub bankowe potwierdzenie określonej operacji płatniczej.
 9. Larumi Galina Sokolova zastrzega, że w przypadku sprzedaży towarów inaczej niż w zapieczętowanych przez producenta opakowaniach tj. w odniesieniu do tkanin w belkach lub kuponach, co stanowi realizację indywidualnych potrzeb klienta, o czym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, a zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Larumi Galina Sokolova informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Larumi Galina Sokolova zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do Newslettera by otrzymywać informacje o nowych kolekcjach, promocjach oraz akcjach specjalnych

  Koszyk
  0 ooj
  0